torstaina, helmikuuta 03, 2011

Selkämeren kansallispuiston puolesta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi tänään lausunnon Selkämeren kansallispuistosta. Vihreät jäsenet, minä ja Erkki Pulliainen, jätimme eriävän mielipiteen. Lausunto oli hyvin kielteinen, emmekä voineet siihen yhtyä. Puollamme vahvasti hallituksen esitystä hallituksen esittämässä muodossa Selkämeren kansallispuistosta.

Selkämeren kansallispuistossa suojellaan pohjois – eteläsuunnassa noin 160 kilometrin pituinen, 91 200 ha suuruinen aavan meren alue ja siihen liittyviä saaristoja. Kansallispuiston alueet koostuvat valtaosin valtion yleisistä vesialueista, joista osa sisältyy Natura 2000 - verkostoon.

Selkämeren kansallispuisto on yksi keino tehostaa Itämeren suojelua. Pitkä pohjois-etelä -suuntainen puisto on suojelualueverkostolle erityisen tärkeä ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimiseen. Kasvillisuusvyöhyke vaihtuu alueen sisällä hemiboreaalisesta boreaaliseksi. Myös veden suolapitoisuudessa tapahtuu muutoksia. Eteläinen ja pohjoinen lajisto kohtaavat kansallispuiston sisällä. Yli 20 metrin syvyydestä kansallispuistoon on esitetty rajattavaksi muutamia tunnettuja vedenalaisia särkkiä ja osia tiedossa olevista vedenalaisista harjumuodostumista. Näillä ja monilla muilla kansallispuiston pohja-alueilla on erityistä merkitystä luonnonkalakantojen lisääntymisalueina.

Selkämeren kansallispuisto olisi siten vedenalaisten luontotyyppien, kuten riuttojen ja särkkien sekä näillä esiintyvien luonnonkalakantojen ja muiden eliölajien suojelun kannalta puistoverkossamme aivan omaa luokkaansa.

Jo valmisteluvaiheessa on kuultu alueen asukkaita ja elinkeinoharjoittajia. Alueella voi jatkossakin kalastaa ja tietyin ehdoin metsästää. Selkämeri on ensimmäinen kansallispuisto, jonka yksi peruste on ammattikalastus. Kalastus ei muuttuisi nykyisestä käytännöstä. Se olisi sallittua yleisillä vesialueilla ja kylärajan sisällä olevilla valtion vesillä Metsähallituksen luvalla.

Harmaahylkeen metsästys olisi käytännössä sallittua yleisillä vesialueilla ja kylärajan sisällä Metsähallituksen luvalla. Merimetsojen pyynti olisi sallittua ELY-keskuksen poikkeusluvilla ja Metsähallituksen luvalla. Vesilintujen metsästys olisi sallittua neljällä alueella syksyllä. Kesällä se haittaisi rauhoitettujen ja riistalintujen pesimärauhaa. Kaikki nämä lakiesitykseen sisältyvät asiat ovat hyvin poikkeuksellisia, mutta siitä huolimatta kannatamme kansallispuiston perustamista hallituksen esityksen mukaisesti. Alueelta tulee myös jatkuvasti vetoomuksia puiston perustamiseksi. Vastustajien kritiikki on perusteetonta. Kansallispuisto tuo – vastoin väitteitä - alueelle lisää matkailumahdollisuuksia ja merellisen puiston retkeilypalveluita.

Vaikka maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto oli tyrmäävä, asia ratkeaa vasta istuntosalissa. Kyseessä on hallituksen yksimielinen esitys, hyvä ja kannatettava esitys.