torstaina, syyskuuta 17, 2020

Valtuustossa lausunto sote-esityksestä

Espoon valtuusto päätti lausunnosta hallituksen sote-esitykseen. Lausuntomme on hyvin kriittinen. Toivon, että esitys korjataan tukemaan kaikkien suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Alla puheeni maanantain kokouksessa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Marinin hallituksen sote-esitys kurittaa Espoota kohtuuttomasti. Taloudelliset menetykset ovat kaupungillemme suuria. Tällaista esitystä ei voi hyväksyä. Meillä on vastuu asukkaitten hyvinvoinnista ja palveluista.

Rahoitusmalli leikkaisi espoolaisten sotepalveluista sekä heikentäisi palveluiden laatua ja hoitoon pääsyä. Se vie Espoolta verotuloja, mutta jättäisi velat. Meille jäisi entistä vähemmän varaa koulutukseen, liikuntaan ja muihin sivistyspalveluihin. Myös sivistyspalvelut turvaavat terveyttä ja hyvinvointia. Niitä ei pidä rapauttaa!

Espoon kaupunki ja muut kasvavat kunnat eivät voi rahoittaa loputtomiin muita Suomen alueita. Marinin hallituksen on esitettävä malli, joka on reilumpi. On huomioitava kehittyvien kaupunkien tarpeet ja hyvinvointi.

Espoolaiset tarvitsevat turvatut ja tasokkaat sotepalvelut. On tärkeää, että koko valtuusto lähettää yhteisen kriittisen viestin valtiolle. Me puolustamme espoolaisten palveluja ja hyvää tulevaisuutta.

sunnuntaina, syyskuuta 06, 2020

Espoo-päivän tunnelmia


Tunnelmia Espoo-päivältä 29.8. 🌞 Suhasin pyörällä kiinnostavien tapahtumien välillä. 🚲 Parasta Espoossa on luonto ja espoolaiset! #munespoo 💛💙 #espoo #esbo #espoopäivä

Hain WeeGeeltä puun ja istutin sen pihalleni. #miljoonanpuuntalkoot #pienimänty

Laajalahdella luonto on keskellä kaupunkia. 🌱 🦆🦇 #suomenluonnonpäivä #espoopäivä #luonnonsuojelualue #laajalahti

Villa Elfvikin luontotalo.

Luontotalon näyttelyssä oli ihania ”Puutarhan lumo” -teoksia. #villaelfvik #luontotalo

Tapiolan taidekierroksella tutustuttiin pihataiteeseen. Pyöräparkissa on Seela Petran ”Sinä päivänä” teossarja. Hieno parkki sijaitsee metroaseman vieressä. #tapiola

Heikki Konttisen Morsian. Hän oli ajatellut Tapiolaa nuorten perheiden kotina, mitä ”Morsian” patsas symboloi.

Antonio Da Cudan Luominen avaruudessa. Siitä voi löytää taiteilijan Leo pojan kädenjäljen. #tapiola

Keran halleilla tapahtuu yhteisöllistä toimintaa, kaupunkiviljelyä, pelaamista, katutaidetta. Tyhjäksi jääneet varastot palvelevat nyt asukkaita. #kera

Elinvoimainen Espoo -ohjausryhmässä olemme tukeneet Kera kollektiivin taideprojektia. 😊 #kera #kerakollektiivi #espoopäivä

tiistaina, kesäkuuta 16, 2020

Maakuntakaavan äärellä, luontoarvoja turvaten

Maakuntavaltuusto on kokoontunut jo kahdesti käsittelemään Uudenmaan maakuntakaavaa. Asian käsittely on edelleen kesken. Kaava on jaettu kolmeen osaan: Helsingin seutuun, Itäiseen Uusimaahan ja Läntiseen Uusimaahan. Olemme käsitelleet vasta Helsingin seudun kaavaa, josta käsittelyssä oli useita äänestyksiä. Toistaiseksi muutosehdotukset on äänestetty nurin. Itse tuin äänestyksissä suojelu- ja viheralueiden lisäämistä, Espoon Myntinmäen ja Helsingin Vartiosaaren asutusalueiden poistoa sekä varikkomerkinnän poistoa Luoma-Mankista. Muilta osin tuin kaavan pohjaratkaisua.

Junaliikenteen varikko ei sovi Luoma-Mankkiin, arvokkaiden luontoalueiden kupeeseen ja kulttuurimaisemaan. Lähistöllä on Fiskarsinmäen ihana luonnonsuojelualue. Espoonlahti-Saunalahti Natura 2000 alue on aivan suunnitellun varikkoalueen vieressä. Alueella on uhattuna Mankinjoen vesistön taimenkanta ja kansallisesti merkittävä linnustoalue. Alue on myös tulva-aluetta ja vaikeasti rakennettavaa savimaata. Vaikka raskas junavarikko on tarpeellinen Rantaradalle, on selvitettävä huolella eri vaihtoehtoja. Kiireessä ei pidä tehdä hätiköityjä päätöksiä.

Kyseenalaistin keskustelussa esitetyn väitteen, että kaavamerkintä olisi ohjeellinen, eikä osoittaisi varikon tarkkaa sijaintia. Kyllä merkintä osoittaa varikon juurikin Luomaan tai Mankkiin, jotka sijaitsevat vierekkäin. Parempi ratkaisu olisi selvittää sijainti varikolle kuntien kanssa yhteistyössä. Varikkoa ei tarvita vain Espoon kaupunkiradan tarpeisiin, vaan laajan seudullisen raideliikenteen parantamiseksi Helsingistä Raaseporiin. Kannatin Mia Laihon (kok) palautusesitystä, että varikon kaavamerkintä tulee poistaa Luoma-Mankista ja selvittää sopivampaa sijaintia. Esitys hävisi äänin 48-23. Mielestäni tämä ei ole demokraattinen keino päättää varikon sijaintia, vaan asukkaita ja osallisia kuntia tulee kuulla. Vaikea uskoa, että asia tällä tavoin pakottamalla ratkeaisi.

Keskustelussa tein esityksen Espoon Myntinmäen raideliikenteeseen tukeutuvan taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen merkinnän poistamiseksi. Myntinmäestä on löydetty viimeisimpien luontokartoitusten yhteydessä merkittäviä luontoarvoja. Espoon kaupungilla on ollut toive sijoittaa Myntinmäkeen uusi asema tulevan tunnin junan radan varrelle. Mutta näillä näkymin sinne ei olisi tulossa asemaa. Väylävirasto ja ELY-keskus eivät ole nähneet paikkaa hyvänä asemalle. Espoossa on paljon realistisempi ja toteutuskelpoisempi uusi aseman seutu Histassa, jonne maankäytön kehittäminen kannattaa keskittää. Maakuntakaavasta on syytä poistaa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen merkintä Myntinmäestä, sillä se sallisi alueen rakentumisen, vaikka asemaa ei paikalle tulisi. Tämä hajauttaisi yhdyskuntarakennetta ja hävittäisi arvokkaita metsiä. Myntinmäki on syytä säilyttää luonto- ja virkistysalueena maakunnallisesti merkittävien luontoarvojensa vuoksi. Esitys äänestettiin kumoon äänin 42-20.

Uusimaa-kaava 2050 on niin sanottu strateginen kaava, jossa esitystapa on suurpiirteinen. Kaavan suunnitteluperiaatteet on jaettu seitsemän eri otsikon alle: 1. Kasvu kestäville vyöhykkeille 2. Elinvoimaisten keskuksien verkosto 3. Liikutaan kestävästi 4. Hyvin saavutettava Uusimaa 5. Erikoistuvat seudut ja elinkeinot 6. Vetovoimainen ympäristö 7. Toimiva yhdyskuntatekninen huolto ja kestävä energia. Näiden teemojen pohjalta kaavassa on esitetty taajamatoimintojen alueet, elinkeinoille ja logistiikalle varatut alueet, suojelualueita, virkistysalueita, maa- ja metsätalousalueita sekä kulttuurimaisemia. Uudenmaan liitolle voi antaa kiitosta siitä, että kaavaan on lisätty uusia suojelualuevarauksia yhteensä 15 000 ha. Mukana on myös soidensuojeluohjelman mukaisia alueita. Keskustan valtuutettu esitti tosin uusien suojelualueiden poistamista, mutta onneksi tuo ehdotus hävisi äänin 48-27. Suojelualueiden merkitys korostuu, kun luonnon monimuotoisuus hupenee.

Luonto tarvitsee enemmän puolustajia. Strategisen kaavan heikko lenkki on siinä, että vanhojen kaavojen mukaisia pienimpiä suojelualueita jätettiin merkitsemättä uuteen kaavaan. Jokainen pienikin yhteys on luonnolle tärkeä. Varsinkin kasvupaineisella pääkaupunkiseudulla viheryhteysmerkinnät ovat lajien turva. Vihreiden Tuomas Rantanen esittikin keskustelussa tärkeän muutoksen: ”Myös pienet alle 5 ha suojelualueet merkitään kaavaan. Tämä koskee myös soidensuojelun täydennysohjelman kohteita. Yli 25 ha virkistysalueet merkitään aluevarauksina, jolloin niitä koskee rakentamisrajoite. Viheryhteysmerkintöjä lisätään IV vaihemaakuntakaavan mukaisessa laajuudessa.” Valitettavasti esitys hävisi äänin 41-22.

Keskustelu ja käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. Koko maakunnassa on tärkeää turvata arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet. Uudellamaalla on tarvetta myös uusille raideliikenneyhteyksille. Kannatan kaavan pohjaratkaisua raiteille sekä lännessä että idässä. Kaavaan on merkitty itäisen rantaradan varaus Kotkaan sekä yhteystarvemerkintä Kouvolaan. Ratkaisu on raideliikennemyönteinen ja mahdollistava.

keskiviikkona, kesäkuuta 10, 2020

Valtuuston puheenjohtajistoon

Valtuuston etäkokouksessa maanantaina tulin valituksi valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi. Kaupungin onnittelukimppu tuli kotiin, kiitos! 🌸

Jätimme kokouksessa yhdessä Risto Nevanlinnan ja 18 muun valtuutetun kanssa valtuustokysymyksen Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen turvaamisesta Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöissä. Lisäksi puhuin taloudesta ja pienyrityksistä, lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä heikompiosaisten aseman turvaamisesta. Uusi asema Espoon valtuuston yhtenä varapuheenjohtajista tarkoittaa, että pääsen useampiin neuvottelupöytiin ja ajan entistä vahvemmin kuntalaisten asiaa.

keskiviikkona, toukokuuta 20, 2020

Vihreiden vaihtoehto Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan ilmastovaikutukset on arvioitava huolella. Asukkaiden palvelut ja luontoarvot on turvattava, niitä puolustimme kaavan käsittelyssä. Vihreiden kaupunginhallituksessa tekemä esitys, vihreä vaihtoehto, löytyy ao. linkin takaa. Seuraavaksi kaava on menossa nähtäville, jotta siihen voi tutustua ja lausua palautetta. Vihreä vaihtoehto perustuu seitsemään pointtiin:

1.) Mynttilän metsän luontoarvojen turvaaminen
2.) Suojelualueiden lisääminen
3.) Viiskorven rakentamistehokkuuden keventäminen
4.) Nykyisten pientaloalueiden kehittyminen pientaloalueina
5.) Virkistysalueiden lisääminen
6.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
7.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen

Kaikki halukkaat voivat tutustua kokonaisuudessaan Vihreiden esitykseen Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaksi osoitteessa:

bit.ly/vihreayleiskaava

tiistaina, huhtikuuta 28, 2020

Puhe valtuustossa: Espoon osallistuminen Turun Tunnin juna -hankesuunnitteluun

Espoon valtuusto kokoontui koronan vuoksi 27.4 etäkokoukseen, jossa päätettiin äänin 63-12 osallistua Turun tunnin junan hankesuunnitteluun. Alla kokouksessa pitämäni puheenvuoro.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Turun tunnin junan toteutus, laajenevat junaliikenneyhteydet on espoolaisten etu. Toivottavasti Suomi onnistuu saamaan EU-rahoituksen, sillä hanke parantaisi Uudenmaan asukkaiden paikallisliikennettä.

Lähijunaliikenne vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi se tuo maankäytölle ja asumiselle ekologisia mahdollisuuksia. Kaavoitus edistää paikallistaloutta. Nostan puheessani esiin raideliikenteen merkityksen kestävälle kaavoitukselle. Espoon kaupunkiradan jatke on edellytys Tunnin junan toteutukselle. Vaikka Tunnin juna on virallisesti eri hanke kuin Espoon kaupunkirata, sitä ei voine toteuttaa ilman kaupunkirataa. Siksi uskon tämän päätöksen myös edistävän Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuspäätöksiä. Se toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon Keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää.

Yksi Keran uuden kaupunkikeskuksen asemakaavoista oli juuri nähtävillä. Kera sijaitsee rantaradan varrella ja Espoon kaupunkiradan jatke parantaisi alueen liikenneyhteyksiä entisestään. Keraan suunnitellaan asuntoja 14 000 asukkaalle. Kävelyyn ja pyöräilyyn painottuvalle alueelle tulisi myös koulu, päiväkoti ja liiketiloja.

Tunnin junaraiteet mahdollistavat uutta maankäyttöä Pohjois-Espooseen. Histan ja Mynttilän alueille on suunniteltu asemavaraukset, joihin uudet asutusalueet liittyvät. On keskeistä, ettei asutusalueiden rakentamista voi aloittaa ennen, kuin on tehty sitova päätös aseman rakentamisesta. Pohjois-Espoossa korostuu luonnonsuojelun arvot ja asutus tulee toteuttaa herkät luontoarvot turvaten. Pohjois- ja Keski-Espoon valmisteilla olevassa yleiskaavassa onkin vielä runsaasti parannettavaa luontoarvojen turvaamiseksi. Valitettavasti vihreiden esitys, jossa Myntinmäen rakentamista olisi ohjattu pois luontoselvityksen maakunnallisesti arvokkailta alueita, ei menestynyt lautakunnassa.

Vastaan vielä RKP:n esittämään kritiikkiin Tunnin junaa kohtaan. En ymmärrä tätä vastakkainasettelua Rantaradan kanssa. Rantarataa ei unohdeta. Sen puolesta on tehty työtä jo vuosia, olen itse tehnyt työtä Rantaradan kunnostuksen puolesta. Y-juna saatiin takaisin raiteilleen. Rantaradan raiteiden kunnostukseen tulee panostaa jatkossakin. Moderni Suomi ansaitsee hyvät raideliikenneverkostot. Koko Uusimaa, joka on Suomen veturi, tarvitsee hyvät raideliikenneyhteydet. Niin lohjalaiset, vihtiläiset, karjaalaiset, raaseporilaiset kuin hankolaisetkin. Tunnin juna vapauttaa raidekapasiteettia rantaradalla lähijunaliikenteelle. Espoosta matka Turkuun lyhenee, kun mutka suoristuu.

torstaina, huhtikuuta 16, 2020

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava lautakuntakunnassa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta, jossa olen jäsenenä, on käsitellyt viime syksystä asti Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaa eli Pokea. Käsittely päättyi eilen viimeisiin äänestyksiin sähköisessä etäkokouksessa. Lautakunnassa neuvoteltiin alkuvuodesta yhteisten kompromissien hakemiseksi. Meidän vihreiden tavoitteena on vahvistaa ja lisätä suojelualueverkostoa, lisätä virkistysalueita sekä ohjata uusi rakentaminen maltillisesti ja kestävästi. Olennaista on tiivistää olemassa olevia keskuksia, kuten Espoon Keskus ja Kalajärvi siten, että niihin saadaan kattavammat lähipalvelut. Kaikkea kaavoitusta tulee katsoa ilmastolasien läpi. Ratkaisujen tulee mahdollistaa hyvin toimiva joukkoliikenne. Esimerkiksi Histaan voidaan rakentaa aseman seutu, kun asemasta on saatu päätös. On tärkeää turvata Mynttilän metsän arvokkaimmat luontoarvot, maakunnalliset viheryhteydet ja koko Pohjois-Espoon herkät luontoarvot. Haimme näille tavoitteille kannatusta lautakunnassa.

Puhuimme lautakunnassa maakunnallisesti arvokkaista suojelualueista, joita on Uudenmaan liiton kaavatyössä inventoitu. Näitä arvokkaita uusia suojelualueita ei ollut virkamiesten luonnospohjassa. Mutta sitkeän vaikuttamisemme ansiosta esittelijä täydensi ehdotustaan ja lisäsi Uudenmaan maakuntakaavan mukaiset suojelualueet karttapohjaan. Valmistelijat eivät olisi tuoneet näitä esityksiä lautakunnalle, elleivät vihreät olisi niitä vaatineet.

Osa vihreiden muista esityksistä meni läpi luottamushenkilöiden neuvotteluissa. Vihreiden esityksestä kaavamerkintään AME (avoimen maisematilan elinkeinoalue) lisättiin vaatimus ravinteiden valumien estämiseksi Natura-alueelle eli Matalajärveen. Lisäksi kaavaan lisättiin merkinnät kevyen liikenteen verkostosta. Esityksestämme kaavaan saatiin myös kirjaukset joukkoliikenteen runkoyhteydestä ja Oittaan virkistysalueen turvaamisesta. Vihreiden esityksestä päätettiin yksimielisesti, että Myntinmäen alueen mahdollinen rakentaminen on sidottu päätökseen Myntinmäen asemasta. Eli jos rataa ja asemaa ei tule, Myntinmäkeä ei rakenneta, eikä arvokasta metsäaluetta uhrata. Tämän lisäksi meillä oli tavoitteena ohjata mahdollinen rakentaminen huomattavasti kestävämmin ja arvokkaita luontoalueita säästäen. Vihreät esittivät Myntinmäen kohdalla ratkaisua, joka ohjaa rakentamisen pois Myntinmäen maakunnallisesti arvokkailta luontokohteilta. Valitettavasti esitys äänestettiin kumoon. Sen sijaan lautakunnassa menestyi toinen ehdotus, joka lisäsi kyllä Myntinmäkeen viheralueita, muttei huomioinut arvokkaimpia luontokohteita. Vihreät esittivät myös, että Myntinmäen pohjoispuolella Dämman- ja Kvarnträsk-järvien eteläpuolella kulkeva maakunnallinen ekologinen yhteys säilyisi sellaisenaan eikä sitä heikennettäisi kaavatasolla. Tämä esitys voitti äänestyksen 8-5 ja viheryhteys tuli näin merkityksi kaavaan. Onnistuimme myös turvaamaan Keskuspuistoa nakertamiselta, sillä esityksemme Söderskoginaukean viheralueen laajentamisesta voitti äänestyksen 8-5.

Tämän lisäksi esitimme jo aiemmassa kokouksessa runsaasti lisää suojelualueita kaavaan, mutta lautakunnan enemmistö vastusti näitä ja esitykset kaatuivat äänestyksissä. Laaja luonnonsuojelualuepakettimme kaatui äänin 8-5. Lisäksi meillä oli virkistysalueen laajennusesityksiä muun muassa Bodomin alueelle, Ketunkorpeen, Oittaalle ja Pakankylään. Monet esityksemme valitettavasti hävisivät äänestykset.

Kokoomuksella oli esityksiä lisätä jo ennestään runsasta pientalomattoa metsäalueille. Me vihreät emme kannattaneet kokoomuksen lisäyksiä. Useat uudet pientaloaluelisäykset tulivat silti kaavaan lautakunnan enemmistön päätöksellä. Monilla näistä lisäyksistä on heikentäviä vaikutuksia Pohjois-Espoon suojelualueisiin. Esittelijä arvioi niillä olevan vaikutuksia, jotka edellyttävät uusia Natura-selvityksiä. Nuuksion järviylängölle suunniteltuja laajoja pientalomattoja pitää pikemminkin karsia ja korvata niitä virkistysalueilla. Kaavassa oli joka tapauksessa jo esittelijän ehdottamana suuri määrä uutta pientalorakentamista Pohjois-Espooseen. Erilaisia mahdollisuuksia asumiseen Espoossa siis riittää. Kaava tuo myös uutta työpaikkarakentamista esim. Viiskorven alueelle ja siten lisää Pohjois-Espoon elinvoimaa.

Kaupunginhallitus käsittelee seuraavaksi kaavaa ja laittaa sen nähtäville. Tutustukaa huolella kaavaan ja antakaa meille palautetta. Seuraavalle kaavakierrokselle tullaan myös selvittämään kaavan ratkaisujen ilmastovaikutukset.

Kiitos koko vihreälle kaupsu-tiimille isosta tärkeästä työstä, erityisesti lautakunnan varapuheenjohtajalle Risto Nevanlinnalle, vihreälle veturillemme. Annoimme hyvän tuen lautakunnassa Kirsi Louhelaisen kanssa. Myös varajäsenet ovat antaneet tärkeän panoksen työhön. Marjaana Siivola on osallistunut päätöksentekoon myös kokouksessa. Varajäsenet Petri Suominen ja Mikael Sorri ovat olleet avuksi etenkin liikennekysymyksissä.

Yleiskaavaa ei tehdä vain huomista varten, vaan pitkälle tulevaisuuteen.