lauantaina, marraskuuta 20, 2021

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia

Tänään lauantaina vietetään lapsen oikeuksien päivää. Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ne on turvattu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksella. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja kasvuun. Lasta tulee myös kuulla häntä koskevissa kysymyksissä.

Lapset ja nuoret elävät hyvin poikkeuksellisia korona-sukupolven kokemuksia. Etäkoulu on lisännyt oppimisvajetta, jossa on vielä pitkään umpeen kuromista. Monet lapset ja nuoret ovat kärsineet siitä, etteivät luokkatoverit olleet vierellä vertaistukena tai aikuinen lähellä kannustamassa ja opastamassa. Erityisen suuri huoli on niistä oppilaista, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai tehostettua tukea oppimiseen. Moni kaipaa rauhallista opiskelutahtia pienessä ryhmässä, jossa opettajalla on aikaa lapsille, joilla on oppimisen haasteita. Tarvitaan resursseja pienryhmäopetukseen, mutta myös resurssiopettajia luokkiin samanaikaisopetukseen. Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat nyt aikuisten tukea ja välittämistä. Yhteisöllisyyden lisääminen on myös keskeistä ja nuorisotyön on tärkeää jalkautua kouluille. Opettajat kokevat usein riittämättömyyden tunnetta, kun jokaisen lapsen kohdalla pitäisi pysähtyä pitemmäksi aikaa kuuntelemaan ja juttelemaan. Näen itse erityisopettajan työssäni moniammatillisuuden tärkeyden. Lasten ja nuorten tueksi tarvitaan aikuisia. Siksi on niin tärkeää, että kuntapäätöksillä turvaamme lasten ja nuorten palvelut, hoivan ja koulutuksen.

Nuorisotutkimusseuran keräämän aineiston mukaan pitkittynyt korona-aika on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Tutkijat korostavat myös, että sosioekonomisten erojen huomioiminen on pandemian jälkihoidossa tärkeää. Jo ennen koronakriisiä noin joka viides lapsi ja nuori on kärsinyt jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Erityisen tärkeää on, että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja matalalla kynnyksellä. On keskeistä, että vahvistetaan olemassa olevia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, kuten Nuorisopoliklinikka Nupolin toimintaa ja kouluterveydenhoitoa. Lisäksi tarvitaan uusia auttavia matalan kynnyksen tukipalveluja.

Suomessa joka 8. lapsi elää köyhässä perheessä. Pelastakaa lapset ry:n tuore raportti kertoo, että lapsuudenkodin tiukka taloudellinen tilanne vaikuttaa lapsiin pitkäkestoisesti. Köyhyys tekee lapsen osattomaksi monesta asiasta, mihin luokkakavereilla on varaa. Espoota pidetään hyvinvoivana kuntana, mutta meillä on vähävaraisia, joiden osattomuuden tunne on suurta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen kasvuun vailla jokapäiväistä huolta toimeentulosta. Vähävaraiset lapsiperheet tarvitsevat tukeamme.

Lapsuusiän olosuhteet heijastuvat koko elämän hyvinvointiin ja terveyteen. Perusta toiminta-, opiskelu- ja työkyvylle muodostuu lapsuudessa. Lapset ja perheet tarvitsevat kynnyksettömiä palveluja, joihin heidän on helppo ottaa yhteyttä. Peruspalveluiden, kuten päivähoidon, peruskoulun, opiskeluhuollon, neuvoloiden ja liikuntapalvelujen toimivuus tulee turvata. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittavissa olosuhteissa, esimerkiksi erotilanteissa ja toimeentulovaikeuksissa, elävien perheiden sekä sijaishuollossa olevien lasten tukemiseen.

Lapset jakautuvat jo varhaisessa vaiheessa muun muassa harrastusten mukaan. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Kun perheen käytettävissä olevat tulot ovat niukat, jää lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus- ja harrastustottumuksista. Ilman kauden hittilelua jääminen voi tarkoittaa lapselle ulkopuolisuutta kaveripiirissä ja luokkaretken rahoittaminen voi olla perheelle haaste. Tutkimukset osoittavat, että jo yksi lapsen hyvä harrastus tuottaa merkittävästi alemman riskin sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Investoimalla lapsiin ja nuoriin murretaan huono-osaisuuden kierre. Tämä on myös hyvinvointivaltiomme perusajatus.

tiistaina, marraskuuta 16, 2021

Puhe valtuustossa Hepokorvenkallion datakeskus-kaavasta

Eilisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin kaava datakeskukselle, jonka hukkalämmön hyödyntäminen vähentää kaupungin ilmastopäästöjä. Kaava hyväksyttiin yksimielisesti. Alla pitämäni valtuustopuhe.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Hepokorvenkallion asemakaava mahdollistaa Kehä III:n, Matalajärven ja Bodomin läheisyyteen ja osin arvokkaalle metsäalueelle suuren datakeskuksen.

Metsäalueen osittainen menettäminen datakeskuksen alle on tärkeää hyvittää etsimällä kaavamuutosalueen vierestä kaupungin mailta suojelualueiksi sopivia kohteita. Tämä on keskeistä hiilinielujen ja luontoarvojen menettämisen kompensaation näkökulmasta. Onkin helpotus, että kaupunginhallitus teki päätöksen kompensaatiosta. Tätä vihreät ovat myös kaupunkisuunnittelulautakunnassa Risto Nevanlinnan johdolla ajaneet.

Datakeskushanke on mielestäni kannatettava, koska sillä on myönteinen vaikutus Espoon ilmastotavoitteisiin ja työllisyyteen. Hepokorpi on kuitenkin ulkoilu- ja virkistysalueena tärkeä asukkaille. Datakeskuksen toteutuksessa on edellytettävä parasta laatua sekä turvattava virkistys- ja luontoarvoja. Tässä asemakaavassa on Oittaan nykyiset ulkoilureitit rajattu rakentamisalueiden ulkopuolelle. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavassa on esitetty alue datakeskukselle. Me vihreät olisimme halunneet laajentaa Oittaan virkistysaluetta lisäämällä sitä alueen länsireunalle sekä Oittaan jokiuoman alkupäähän. On suuri harmi, ettei valtuusto hyväksynyt POKE esitystämme, joka olisi kompensoinut viheralueen menetystä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Datakeskusten tietokoneet ja järjestelmät käsittelevät ja tallentavat suuria määriä dataa. Toiminnassa syntyy paljon lämpöä, jonka talteenotto kannattaa. Nyky-yhteiskunnassa tieto ja sen muokkaus on kullanarvoista. Datakeskuksia ei siis voi välttää, vaikka itse datakeskus kuluttaakin sähköä. Ilmastoteko tulee siitä, että samalla hyödynnetään hukkalämpö, mikä sähkön käyttämisestä datakeskuksessa syntyy. On keskeistä korvata fossiiliset polttoaineet kaukolämpöverkossa kestävämmillä ratkaisuilla. Tärkeä kysymys on, että itse datakeskuksen kuluttaman sähkön tulee olla uusiutuvaa tai muuten päästötöntä sähköntuotantoa.

Kivihiilen polttamisen on loputtava Espoossa. Se on aivan välttämätöntä, jotta kaupunkimme voi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Voimayhtiö Fortum kertoo nettisivuillaan, että Espoon ja Kirkkonummen datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen korvaisi Suomenojan voimalan kivihiileen perustuvan lämmöntuotannon. Fortumin mukaan yksi 100 megawatin datakeskus voisi tuottaa lämpöä noin kolmasosalle Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöasiakkaista. Samalla se poistaisi kaukolämmityksen hiilidioksidipäästöjä 250 000 tonnia vuodessa.

Haluan vielä korostaa datakeskusten merkitystä tieteen ja kehityksen kannalta. Suurteholaskenta on tietojenkäsittelyn haara, jossa käsitellään laskennallisesti vaativia tieteellisiä ja teknisiä tehtäviä, mihin tarvitaan supertietokoneita. Datakeskukset ovat sopivia sijoituspaikkoja supertietokoneille, koska laskenta tarvitsee tehokasta jäähdytystä. Suurteholaskennalla voidaan selvittää esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksia eri innovaatioissa tai miten tietty lääkeaine vaikuttaa soluun.

sunnuntaina, lokakuuta 24, 2021

Apua asunnottomille ja ratkaisuja rakentamiseen

Blogiteksti on julkaistu Espoon kaupungin asunnottomien yön 2021 -nettisivuilla.

Asunnottomien yönä tuhannet soihdut sytytetään ympäri Suomen. Asunnottomuus on syrjäytyneisyyttä vakavimmillaan, sen ääripää. Asunnoton ei aina kykene itse hakemaan apua ongelmiinsa. Sivistysvaltion yksi tunnusmerkki on se, kuinka se huolehtii kaikkein heikoimmista. On erittäin tärkeää ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Kunnan tarjoamat palvelut, kuten asumisneuvonta, tuleekin kohdentaa asunnottomuuden ehkäisyyn.

Ongelmiin on puututtava hyvissä ajoin. Pidän myös ennaltaehkäisevää nuoriso- ja varhaisnuorisotyötä olennaisen tärkeänä. Nuoret tarvitsevat paikkoja, joissa on turvallisia aikuisia, nuorten yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä. Entä kotiin yksin, esimerkiksi tietokoneen ääreen syrjäytynyt nuori? Hänetkin pitäisi jotenkin tavoittaa. Vakaviin sosiaalisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja. Työtä on kuitenkin tehtävä, jottei ketään jätettäisi yhteiskunnan äärilaidalle. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet hälyttävästi. Toimivat peruspalvelut ja mahdollisimman nopea pääsy hoivaan ja terapiaan ehkäisevät ongelmien kärjistymistä.

Espoossa on elokuusta lähtien yhdistetty ympäristökysymykset, ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta samaan keskukseen. Toimin uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana. Se toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä sekä vastaavissa määräyksissä asetetut vaatimukset.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa huolehdimme sosiaalisen asuntotuotannon rakentamisen laadusta. Kotien tulee olla asumisen kannalta toimivia. On rakennettava riittävä määrä myös täysin esteettömiä asuntoja, jotta juuri oikea asunto löytyy ihan jokaiselle.

Asunnottomat ja syrjäytymisvaarassa olevat tarvitsevat apuamme. Kaikkia toimijoita tarvitaan: vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä, hyväntekeväisyyttä harjoittavia yhdistyksiä, kirkon diakoniaa, kunnan ja valtion toimia, ihan meitä kaikkia. Kunnalla ja sen toimijoilla on kuitenkin kaikkein suurin vastuu asukkaiden hyvinvoinnista. Meidän on pidettävä huoli, ettei tässä kaupungissa kenenkään tarvitse jäädä taivasalle.

Johanna Karimäki
Kaupunginvaltuutettu
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pj

sunnuntaina, kesäkuuta 06, 2021

Mitä olen saanut aikaan valtuutettuna

Valtuustokauden lähestyessä loppuaan on hyvä pysähtyä kuluneeseen kauteen, mitä olen saanut aikaiseksi. Hyvät peruspalvelut tarvitaan lähelle asukasta: luotettavat terveyspalvelut, hyvät koulut, päivähoito, vanhusten hoiva, kirjastot ja liikuntapaikat. Viheralueet ja rannat on suojeltava kuntalaisten ulkoilualueina. Ympäristön suojelua edistetään lisäämällä joukkoliikennettä ja kierrätystä sekä suosimalla uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Näiden tavoitteiden pohjalta olen toiminut puhein ja teoin valtuustossa. Olen puolustanut kaupunkisuunnittelulautakunnassa lukuisia viheralueita eri puolilla Espoota. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan esitimme vihreän vaihtoehdon, joka olisi sosiaalisesti kestävämpi ja huomioisi herkän luonnon ja ilmaston.

Valtuustokysymykseni Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen suojelemiseksi vauhditti Espoonjoen suojeluohjelman toteutusta. Valtuustoaloitteeni pohjalta toteutui myös yleinen grillipaikka Rantaraitille. Matinlahden rannan grilli avattiin kesällä 2020. Alkuvuodesta 2021 jätin valtuustoaloitteen aurinkoenergian edistämiseksi. Gumbölenjokeen on avattu upea kalatie, jotta taimen pääsee kutemaan. Tästä esitin aloitteen jo vuonna 2012.

Espoon kaupungilla olen mukana työryhmässä, jossa edistämme kilpailukykyä, innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Työn tuloksena syntyi pienhankintaneuvontaa yrityksille ja Yrityskylä -oppimisympäristö lapsille. Kehitysohjelman toimenpiteillä parannetaan kaupungin mahdollisuuksia saada verotuloja, parannetaan palveluja ja lisätään hyvinvointia uusien teknologioiden kautta. Työryhmässä on edistetty nuorten sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Aloitimme projektin nuorten työllistämiseksi keikkatöihin ja hanke on edennyt koko kaupungin tasoiseksi toiminnaksi. Myös asukasyhdistykset voivat työllistää nuoria Jobsin kautta ja kaupunki maksaa nuorten palkan. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi työryhmä on rahoittanut projekteja, joissa työttömille on räätälöity koulutusta ja työssä oppimissa yritysten kanssa. Yksi esimerkki on Digipore -hanke, jossa on koulutettu työttömiä koodareita, joilla on potentiaalisia kykyjä, mutta koulutus puuttuu. Työryhmän muut painopisteet liittyvät innovaatioalustojen edistämiseen sekä erilaisten tapahtumien ja matkailun edellytysten parantamiseen. Olemme teettäneet selvityksen alustatalouden mahdollisuuksista. Espoossa on onnistuneesti koottu yrityspalvelut Business Espoo -palvelukonseptiin yhden luukun alle vuodesta 2020 lähtien.

Budjettineuvotteluissa vihreä valtuustoryhmä tekee sinnikkäästi työtä sen eteen, että lapset, sairaat ja vanhukset saavat riittävästi hyvää hoitoa. Koulujen hyvä taso on vihreille tärkeää. Muita prioriteetteja on terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, joukkoliikenne ja heikompiosaisten, kuten vammaisten palvelut. Kunnan taloutta ja omaisuutta on hoidettava järkevästi turhaa tuhlaamista välttäen. Lähikulttuuria tarvitaan ja pienet lähikirjastot ovat tärkeitä. Kunnossapitoon ja korjaamiseen on panostettava ja homekoulut korjattava.

Olen esittänyt budjettialoitteessa määrärahaa siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen väistötiloiksi. Olen tehnyt valtuustokysymyksen terveellisten ja turvallisten väistötilojen puolesta. Olen myös ollut jatkuvasti yhteydessä kaupungin virkamiehiin, kun asukkailta on tullut viestiä oireilusta opetustiloissa. Olen viestinyt aktiivisesti asukkaiden huolia virkamiehille. Viestejä tulee eri palveluista, puiden kaadosta, lumen aurauksesta jne. Olen myös jatkuvasti vaatinut kaupungin virkamiehiltä torjunta-aine glyfosaatin käytön lopettamista, mistä jätin valtuustokysymyksen vuonna 2017.

Olen esittänyt raha-aloitteissa määrärahaa mm. palstaviljelyn turvaamiseksi Espoossa, nuorten mielenterveyspalveluihin, taidekasvattajien palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen, vuorohoitopaikan tarjoamiseksi pienille koululaisille, lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi auttavaan kotipalveluun, omaishoitajien tukeen sekä meritaimenen suojeluun. Vuonna 2021 jätin budjettialoitteen mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi. Korona-aika on lisännyt myös asukkaiden ulkoilua lähimaastossa, joten esitin määrärahaa liikuntatelineiden hankintaan asukaspuistoihin ja muihin lähiliikuntapaikkoihin, määrärahaa roskisten lisäämiseen ulkoilureiteille sekä lisämäärärahoja Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi.

tiistaina, toukokuuta 25, 2021

Osaava ja rohkea

Olen kahden nuoren äiti ja perheessämme on monirotuinen rescuekoira. Espoon valtuutettuna olen toiminut ympäristönsuojelun ja hyvinvoinnin eteen sekä lasten ja nuorten parasta ajatellen. Olen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen ja mukana työryhmässä, jossa edistämme innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Harrastan yhteiskunnallisten asioiden lisäksi ulkoilua, jumppaa ja kuntosuunnistusta. Espoolaiset rakastavat lähiluontoa. Suojellaan viheralueet, lähimetsät ja vesistöt.

Työskentelen laaja-alaisena erityisopettajana. Opetan matematiikkaa, äidinkieltä ja kieliä. Koulutukseltani olen kemian tekniikan diplomi-insinööri. Espoossa on tärkeää turvata opetuksen laatu ja asukkaiden terveys. Korona on jättänyt jälkeensä korjattavaa hyvinvointivelkaa. Huolehditaan kuntataloudesta, tulopohjasta ja työllisyydestä. Huolehditaan myös ihmisiä tukevista palveluista, kuten mielenterveyspalveluista ja koulutuksesta.

Olen aktiivinen ja osaava poliitikko, jolla on pitkä kokemus eduskunnasta ja valtuustotyöstä. Aloitteitteni pohjalta ovat toteutuneet muun muassa Gumbölenjoen kalatie ja yleinen grillipaikka rantaraitille. Äänestämällä minua saat palvelukseesi valtuutetun, joka näkee sydämellä ja toimii ahkerasti joka päivä.

lauantaina, toukokuuta 22, 2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit pidetään 13.6.2021. Ennakkoäänestys on ajalla 26.5-8.6. Voit äänestää minua jatkamaan työtä valtuustossa numerolla 143.

💚 Vihreä Espoo on monipuolinen kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja helppo liikkua.
💚 Turvataan opetuksen laatu ja asukkaiden terveys.
💚 Huolehditaan kuntataloudesta, tulopohjasta ja työllisyydestä.
💚 Suojellaan lähimetsät ja vesistöt.

Lue lisää tavoitteistani täältä: Vaaliteemat 2021.

Vaalivideoni löytyy YouTubesta: Johanna 2021 vaalivideo.

sunnuntaina, huhtikuuta 11, 2021

Bobita kotona 3 vuotta

Kuvia kolmen vuoden takaa. Pieni kullanmuruni lensi Romaniasta Suomeen, rakastetuksi kotikoiraksi. Meidän lempeä ja viisas Bobita, seniori-ikään ehtinyt herrasmies. Tassun anto onnistuu suomeksi ja romaniaksi (dao laba). Ulkoillessa hän tietää mihin kääntyä, kun sanon oikealle tai vasemmalle. Saa paljon rapsutuksia ja kohtuullisesti herkkuja. Kiitos rescueyhdistys Kulkurit, että sain adoptoida Bobitan!

#rescuekoira #seniorikoira #bobita #nallukka #kolmevuottakotona #throwback