tiistaina, huhtikuuta 28, 2020

Puhe valtuustossa: Espoon osallistuminen Turun Tunnin juna -hankesuunnitteluun

Espoon valtuusto kokoontui koronan vuoksi 27.4 etäkokoukseen, jossa päätettiin äänin 63-12 osallistua Turun tunnin junan hankesuunnitteluun. Alla kokouksessa pitämäni puheenvuoro.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Turun tunnin junan toteutus, laajenevat junaliikenneyhteydet on espoolaisten etu. Toivottavasti Suomi onnistuu saamaan EU-rahoituksen, sillä hanke parantaisi Uudenmaan asukkaiden paikallisliikennettä.

Lähijunaliikenne vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi se tuo maankäytölle ja asumiselle ekologisia mahdollisuuksia. Kaavoitus edistää paikallistaloutta. Nostan puheessani esiin raideliikenteen merkityksen kestävälle kaavoitukselle. Espoon kaupunkiradan jatke on edellytys Tunnin junan toteutukselle. Vaikka Tunnin juna on virallisesti eri hanke kuin Espoon kaupunkirata, sitä ei voine toteuttaa ilman kaupunkirataa. Siksi uskon tämän päätöksen myös edistävän Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuspäätöksiä. Se toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon Keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää.

Yksi Keran uuden kaupunkikeskuksen asemakaavoista oli juuri nähtävillä. Kera sijaitsee rantaradan varrella ja Espoon kaupunkiradan jatke parantaisi alueen liikenneyhteyksiä entisestään. Keraan suunnitellaan asuntoja 14 000 asukkaalle. Kävelyyn ja pyöräilyyn painottuvalle alueelle tulisi myös koulu, päiväkoti ja liiketiloja.

Tunnin junaraiteet mahdollistavat uutta maankäyttöä Pohjois-Espooseen. Histan ja Mynttilän alueille on suunniteltu asemavaraukset, joihin uudet asutusalueet liittyvät. On keskeistä, ettei asutusalueiden rakentamista voi aloittaa ennen, kuin on tehty sitova päätös aseman rakentamisesta. Pohjois-Espoossa korostuu luonnonsuojelun arvot ja asutus tulee toteuttaa herkät luontoarvot turvaten. Pohjois- ja Keski-Espoon valmisteilla olevassa yleiskaavassa onkin vielä runsaasti parannettavaa luontoarvojen turvaamiseksi. Valitettavasti vihreiden esitys, jossa Myntinmäen rakentamista olisi ohjattu pois luontoselvityksen maakunnallisesti arvokkailta alueita, ei menestynyt lautakunnassa.

Vastaan vielä RKP:n esittämään kritiikkiin Tunnin junaa kohtaan. En ymmärrä tätä vastakkainasettelua Rantaradan kanssa. Rantarataa ei unohdeta. Sen puolesta on tehty työtä jo vuosia, olen itse tehnyt työtä Rantaradan kunnostuksen puolesta. Y-juna saatiin takaisin raiteilleen. Rantaradan raiteiden kunnostukseen tulee panostaa jatkossakin. Moderni Suomi ansaitsee hyvät raideliikenneverkostot. Koko Uusimaa, joka on Suomen veturi, tarvitsee hyvät raideliikenneyhteydet. Niin lohjalaiset, vihtiläiset, karjaalaiset, raaseporilaiset kuin hankolaisetkin. Tunnin juna vapauttaa raidekapasiteettia rantaradalla lähijunaliikenteelle. Espoosta matka Turkuun lyhenee, kun mutka suoristuu.

torstaina, huhtikuuta 16, 2020

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava lautakuntakunnassa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta, jossa olen jäsenenä, on käsitellyt viime syksystä asti Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaa eli Pokea. Käsittely päättyi eilen viimeisiin äänestyksiin sähköisessä etäkokouksessa. Lautakunnassa neuvoteltiin alkuvuodesta yhteisten kompromissien hakemiseksi. Meidän vihreiden tavoitteena on vahvistaa ja lisätä suojelualueverkostoa, lisätä virkistysalueita sekä ohjata uusi rakentaminen maltillisesti ja kestävästi. Olennaista on tiivistää olemassa olevia keskuksia, kuten Kalajärvi siten, että niihin saadaan kattavammat lähipalvelut. Kaikkea kaavoitusta tulee katsoa ilmastolasien läpi. Ratkaisujen tulee mahdollistaa hyvin toimiva joukkoliikenne. Esimerkiksi Histaan voidaan rakentaa aseman seutu, kun asemasta on saatu päätös. On tärkeää turvata Mynttilän metsän arvokkaimmat luontoarvot, maakunnalliset viheryhteydet ja koko Pohjois-Espoon herkät luontoarvot. Haimme näille tavoitteille kannatusta lautakunnassa.

Puhuimme lautakunnassa maakunnallisesti arvokkaista suojelualueista, joita on Uudenmaan liiton kaavatyössä inventoitu. Näitä arvokkaita uusia suojelualueita ei ollut virkamiesten luonnospohjassa. Mutta sitkeän vaikuttamisemme ansiosta esittelijä täydensi ehdotustaan ja lisäsi Uudenmaan maakuntakaavan mukaiset suojelualueet karttapohjaan. Valmistelijat eivät olisi tuoneet näitä esityksiä lautakunnalle, elleivät vihreät olisi niitä vaatineet.

Osa vihreiden muista esityksistä meni läpi luottamushenkilöiden neuvotteluissa. Vihreiden esityksestä kaavamerkintään AME (avoimen maisematilan elinkeinoalue) lisättiin vaatimus ravinteiden valumien estämiseksi Natura-alueelle eli Matalajärveen. Lisäksi kaavaan lisättiin merkinnät kevyen liikenteen verkostosta. Esityksestämme kaavaan saatiin myös kirjaukset joukkoliikenteen runkoyhteydestä ja Oittaan virkistysalueen turvaamisesta. Vihreiden esityksestä päätettiin yksimielisesti, että Myntinmäen alueen mahdollinen rakentaminen on sidottu päätökseen Myntinmäen asemasta. Eli jos rataa ja asemaa ei tule, Myntinmäkeä ei rakenneta, eikä arvokasta metsäaluetta uhrata. Tämän lisäksi meillä oli tavoitteena ohjata mahdollinen rakentaminen huomattavasti kestävämmin ja arvokkaita luontoalueita säästäen. Vihreät esittivät Myntinmäen kohdalla ratkaisua, joka ohjaa rakentamisen pois Myntinmäen maakunnallisesti arvokkailta luontokohteilta. Valitettavasti esitys äänestettiin kumoon. Sen sijaan lautakunnassa menestyi toinen ehdotus, joka lisäsi kyllä Myntinmäkeen viheralueita, muttei huomioinut arvokkaimpia luontokohteita. Vihreät esittivät myös, että Myntinmäen pohjoispuolella Dämman- ja Kvarnträsk-järvien eteläpuolella kulkeva maakunnallinen ekologinen yhteys säilyisi sellaisenaan eikä sitä heikennettäisi kaavatasolla. Tämä esitys voitti äänestyksen 8-5 ja viheryhteys tuli näin merkityksi kaavaan. Onnistuimme myös turvaamaan Keskuspuistoa nakertamiselta, sillä esityksemme Söderskoginaukean viheralueen laajentamisesta voitti äänestyksen 8-5.

Tämän lisäksi esitimme jo aiemmassa kokouksessa runsaasti lisää suojelualueita kaavaan, mutta lautakunnan enemmistö vastusti näitä ja esitykset kaatuivat äänestyksissä. Laaja luonnonsuojelualuepakettimme kaatui äänin 8-5. Lisäksi meillä oli virkistysalueen laajennusesityksiä muun muassa Bodomin alueelle, Ketunkorpeen, Oittaalle ja Pakankylään. Monet esityksemme valitettavasti hävisivät äänestykset.

Kokoomuksella oli esityksiä lisätä jo ennestään runsasta pientalomattoa metsäalueille. Me vihreät emme kannattaneet kokoomuksen lisäyksiä. Useat uudet pientaloaluelisäykset tulivat silti kaavaan lautakunnan enemmistön päätöksellä. Monilla näistä lisäyksistä on heikentäviä vaikutuksia Pohjois-Espoon suojelualueisiin. Esittelijä arvioi niillä olevan vaikutuksia, jotka edellyttävät uusia Natura-selvityksiä. Nuuksion järviylängölle suunniteltuja laajoja pientalomattoja pitää pikemminkin karsia ja korvata niitä virkistysalueilla. Kaavassa oli joka tapauksessa jo esittelijän ehdottamana suuri määrä uutta pientalorakentamista Pohjois-Espooseen. Erilaisia mahdollisuuksia asumiseen Espoossa siis riittää. Kaava tuo myös uutta työpaikkarakentamista esim. Viiskorven alueelle ja siten lisää Pohjois-Espoon elinvoimaa.

Kaupunginhallitus käsittelee seuraavaksi kaavaa ja laittaa sen nähtäville. Tutustukaa huolella kaavaan ja antakaa meille palautetta. Seuraavalle kaavakierrokselle tullaan myös selvittämään kaavan ratkaisujen ilmastovaikutukset.

Kiitos koko vihreälle kaupsu-tiimille isosta tärkeästä työstä, erityisesti lautakunnan varapuheenjohtajalle Risto Nevanlinnalle, vihreälle veturillemme. Annoimme hyvän tuen lautakunnassa Kirsi Louhelaisen kanssa. Myös varajäsenet ovat antaneet tärkeän panoksen työhön. Marjaana Siivola on osallistunut päätöksentekoon myös kokouksessa. Varajäsenet Petri Suominen ja Mikael Sorri ovat olleet avuksi etenkin liikennekysymyksissä.

Yleiskaavaa ei tehdä vain huomista varten, vaan pitkälle tulevaisuuteen.